MANAGEMENT  & ORGANISATIE

hf 3

publiekrecht                          regels tussen overheid en burgers
privaatrecht                           regels tussen burgers onderling
dwingend recht                      geeft regels hoe het moet, zelf anders regelen mag niet
aanvullend recht                     je mag het zelf regelen, maar als je niets regelt
                                            doen we het zo
meerderjarig                          levend persoon ouder dan 18 jaar
curatele                                onder toezicht stelling ( door de rechter ) van een meerderjarig persoon
                                           die kennelijk niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eigen
                                            beslissingen
handelingsbekwaam               in staat zijn tot  en dus verantwoordelijk voor eigen beslissingen
rechtspersoon                   -    persoon die door de wet als handelingsbekwaam wordt erkend
                                       -     = meerderjarige personen ( mits niet onder curatele gesteld )
                                             + organisaties die door de rechter tot zelfstandig rechtspersoon
                                            zijn verklaard   ( zoals BV, NV, stichting)
      zie ook stencil Recht
eenmanszaak                         bedrijf met 1 eigenaar, die zelf  hoofdelijk aansprakelijk is
                                             voor de schulden die het bedrijf eventueel maakt
hoofdelijk aansprakelijk           als er  schulden zijn mogen ze het geld bij hem komen halen,
                                             hij moet voor de rest van zijn leven alles blijven afbetalen, zo nodig  zelfs
                                             door alles wat hij heeft te verkopen
faillisement                            overlijden van een bedrijf ( rechter heft bedrijf op, omdat  het zijn
                                            schulden niet meer kan betalen )
VOF                                      vennootschap onder firma,
                                            soort huwelijk-in-gemeenschap-van goederen tussen eenmanszaken.
                                            Je deelt de winst, en ook ( hoop je ) het verlies, maar iedere partner
                                             is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de hele firma. .
                                            (Het totale verlies    kan met meerdere zaken flink oplopen,  en als
                                            jouw partners de klap niet afwachten    maar met een miljoentje of wat
                                            hypotheek op het bedrijf naar  Brazilie vertrekken ben    jij het haasje
                                            om alles af te betalen.) BLOEDLINK dus ! NOOIT doen !!
CV                                       commanditair vennootschap, met firmanten net als VOF maar
                                           minstens 1 partner ( de commanditaire vennoot ) heeft afgesproken dat hij
                                           wel deelt in de winst, maar in geval van verlies of faillissement is hij niet
                                           aansprakelijk. Er moet minstens 1 gewone firmant    zijn die hoofdelijk
                                           aansprakelijk is voor alle schulden
BV                                 -    besloten vennootschap ( eigenlijk allemaal commanditaire vennoten )
                                      -    het bedrijf is    door de rechter tot zelfstandig rechtspersoon verklaard,
                                           dus als het bedrijf failliet gaat ( overlijdt) zijn de eigenaren niet
                                           aansprakelijk maar het ( niet meer bestaande)    bedrijf). De eigenaren
                                           ( aandeelhouders ) zijn wel het geld kwijt dat ze in het bedrijf    hadden
                                            gestoken, maar ze hoeven niet de schulden te betalen.
                                           (ze zijn  niet hoofdelijk aansprakelijk)
                                      -    de aandelen bestaan niet als losse papieren maar alleen in de
                                            boekhouding ( op    naam ),  en kunnen niet verkocht worden zonder
                                             toestemming van de rest van de    aandeelhouders.
NV                                 -     naamloos vennootschap,
                                            als BV maar de aandelen staan niet op naam en
                                            mogen vrij verhandeld worden.
                                            Deze aandelen kun je dus kopen op de Beurs.
                                     -      Een NV weet dus van moment tot moment niet wie en waar
                                            zijn aandeelhouders zijn
                                     -      NV is daarom wettelijk verplicht om  een jaarverslag te publiceren
                                     -      leiding is een directie ( 1 of meer man)
                                     -      AVA kan directie en RvC benoemen
AVA                   -                 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
                          -                 komt minstens 1x per jaar bijeen ( elke aandeelhouder mag komen)
                                            binnen 6 maanden  na afloop van het boekjaar
  AVA kan                   -        de statuten van een NV vaststellen of wijzigen
                                   -        directeuren en commissarissen aanstellen, schorsen  en ontslaan
                                   -         jaarrekening vaststellen ( is dus niet af zolang niet goedgekeurd )
RvC                    -                raad van minstens 3 personen ( liefst experts die veel weten
                                            van dit soort bedrijf )
                           -                geeft directie van NV advies
                           -                houdt toezicht op directie van NV
  RvC    kan                -         directieleden benoemen en ontslaan
                                   -         aandelen uitgeven
                                   -         massa ontslagen goedkeuren ( kan directie niet alleen over beslissen)
                                   -         investeringen goedkeuren
massa ontslagen                   werknemers ontslaan , niet omdat er met henzelf wat aan de hand is,
                                              maar omdat er met het bedrijf iets aan de hand is
statuten                                reglement


eigendomspercentage   -     appelevierkantje :  alle aandelen = 100 %, jouw aandelen = . . . %
                                  -         kan in aantal aandelen of in bedrag van aandelen
boekjaar                               periode van openen tot sluiten van boekhouding,
                                           dus van wanneer tot wanneer  het jaarverslag geldt
                                           ( kan van 1 jan t/m 31 dec maar ook bijv. van 1 april t/m 31 mrt )
jaarverslag                     =    *  een balans,
                                          *  een resultatenrekening,
                                          *  een toelichting, en
                                          *  een verklaring van een beedigde accountant dat alles klopt
balans                                 overzicht van bezittingen en schulden van een bedrijf
resultatenrekening                overzicht van kosten en opbrengsten, verliezen en winsten van een
                                              bedrijf
                 zie stencil Boekhouding    en stencil  Kerncijfers
belangrijke punten bij keuze van rechtsvorm
                                             - aansprakelijkheid / risico voor eigenaar ( is er niet bij BV en NV)
                                             - leiding  ( bij BV of NV kan een management specialist als leiding worden
                                               aangesteld, bij de andere vormen is eigenaar = leiding )
                                             - besluitvorming (kleinere leiding = sneller beslissen )
                                             - zeggenschap  (baas in eigen bedrijf ?)
                                             - vermogensbehoefte  ( makkelijker aan grote sommen extra
                                               geld te komen bij BV of NV )
                                             - continuiteit ( als jij ziek wordt of dood gaat, wat gebeurt er dan met het
                                               bedrijf )
                                             - prioriteitsstelling ( in NV zal directie en RvC gauw willen beslissen
                                                tot uitbreiding ten koste van de winst en ten voordele van hun
                                               eigen tantiemes
vereniging              -               organisatie met leden en met doel
                               -              kan zelfstandig rechtspersoon worden door de statuten
                                               te deponeren bij notaris, goedkeuring door rechtbank en
                                               dan inschrijving bij Kamer van Koophandel
                               -              als geen zelfstandig rechtspersoon, zijn bestuursleden
                                               hoofdelijk aansprakelijk  voor schulden
                               -               bestuur wordt gekozen door leden
                                               (minstens de helft moet )
                               -               moet minstens 1 keer per jaar een ALV houden
ALV                                        Algemene Leden Vergadering
            ALV kan             -      benoemen bestuursleden
                                      -      vaststellen begroting
                                      -      vaststelling en wijziging van de statuten
                                      -      opheffing van de vereniging
stichting         -                      rechtspersoon met een bepaald doel
                      -                      zonder leden maar met bestuur ( bij oprichting aangewezen )
  cooptatie                            bestuursleden van stichting kiezen zelf nieuwe bestuursleden
handelsregister                    overzicht bij Kamer van Koophandel van alle
                                             niet-menselijke rechtspersonen