MANAGEMENT  & ORGANISATIE

hf 2

onderdelen personeelsbeleid   prognose, werving, selectie, introductie,
                                              opleiding/scholing, beoordeling, promotie,
                                              beloning, ontslag, pensioen
pensioen                                 doorbetaling van ( deel van ) salaris als
                                              werknemer te oud wordt om te werken
standaard pensionering            met 65 jaar ( AOW gerechtigde leeftijd )
flexibele pensioenering             werknemer kan zelf kiezen wanneer hij met
                                               pensioen gaat : hoe eerder hij gaat, hoe korter hij
                                               pensioenpremie heeft betaald, en hoe langer de
                                              uitbetaling dus hoe lager het pensioen
einde dienstverband                 ontslag, pensionering, arbeidsongeschiktheid, overlijden
mechaniseren                           handwerk vervangen door machine
automatiseren                          denkwerk vervangen door computer
ontslagen  voorkomen door     deeltijdarbeid, flexibele pensionering, werktijdverkorting,
                                               natuurlijk verloop
deeltijdarbeid                           meerdere personen delen een baan
ADV / ATV                            arbeidsduurverkorting/arbeidstijdverkorting : kortere werkweek
natuurlijk verloop                     mensen die weggaan ( ontslag nemen, met pensioen, etc)
                                             worden  niet vervangen
personeelsstop                        er worden geen nieuwe mensen aangenomen (dus vacatures
                                               worden of niet vervuld, of  door mensen die al bij de organisatie
                                               in dienst waren )
proeftijd                                  periode na indiensttreding ( meestal 3 maanden ) waarin het
                                               makkelijk is een werknemer te ontslaan
vaste dienst                              in principe voor altijd in dienst, dus voor eventueel ontslag
                                             moeten   dringende redenen zijn
tijdelijke dienst                         in dienst voor een bepaalde tijd ( maximaal 1 jaar ),
                                             als die periode  afgelopen is volgt automatisch ontslag
arbeidscontract                        arbeidsovereenkomst voor tijdelijk dienstverband
oproepkracht                           iemand die kan worden ingezet als je hem nodig hebt,
                                              en anders  niet betaald hoeft te worden
uitzendkracht                           oproepkracht die via een uitzendbureau kan  worden
                                             aangevraagd
flexwerker                               oproepkracht, uitzendkracht, werknemer in tijdelijke dienst

publiekrecht                             regels tussen overheid en burgers
privaatrecht                             regels tussen burgers onderling
dwingend recht                        geeft regels hoe het moet, zelf anders regelen mag niet
aanvullend recht                       je mag het zelf regelen, maar als je niets regelt
                                               doen we het zo
3 machten v.d.overheid            -  wetgevende macht ( wetten, regels  maken )
                                             -  uitvoerende macht  ( regels toepassen )
                                             -  rechterlijke macht  ( straf voor wie de regels overtreedt )
arbeidsovereenkomst               contract met rechten en plichten, van werkgever en werknemer
IAO                                        individuele arbeidsovereenkomst , tussen 1 werkgever
                                             en 1 werknemer
                                               ( jij komt in dienst bij hem, en wat ga je doen )
CAO                                   collectieve arbeidsovereenkomst, tussen werkgeversbond en
                                         werknemersbond, met wijzigingen van IAO's ( bijv 2 % opslag
                                           voor iedereen, ziektewet niet 70 maar 100 %)
FNV                                   Federatie van  Nederlandse Vakbewegingen ( overkoepelende
                                         bond van vakbonden )
vakbond                             vakvereniging,  werknemersbond voor een bepaalde bedrijfstak of beroep
CNV                                 Christelijk Nationaal Vakverbond, Christelijke bond vazn vakbonden
VNO                                  Vereniging van Nederlandse Ondernemingen, werkgeversbond
NCW                                 Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
MKB                                 Bond voor Midden-  en Kleinbedrijf, werkgeversbond
arbeidsvoorwaarde               afspraak uit arbeidsovereenkomst
primaire arbeidsvoorwaarde     gaat over werk en loon ( dus ook vakantiegeld, toeslagen
                                           voor onregelmatig werk )
secundaire arbeidsvoorwaarde  gaat over iets anders dan werk of loon ( bijv. werkkleding,
                                             douche,  koffie/thee, scholing, ADV, auto van de zaak,
                                            onkostenvergoeding etc)
vakantiegeld                        deel van het loon ( 8 % ) dat door de werkgever wordt
                                          achtergehouden en opgespaard om het in mei uit te betalen
werkgeversplichten                - loon op tijd uitbetalen
                                           - aan het eind van dienstbetrekking een getuigschrift uitreiken
                                           - minderjarige werknemers  in staat stellen een opleiding te volgen
                                           - rekening houden met zorgplicht van werknemers
werknemersplichten               - werk zo goed mogelijk doen
                                           - werk zelf doen
                                           - zich houden aan de voorschriften
                                           - zich gedragen zoals van een goed werknemer verwacht mag worden
 

getuigschrift     met altijd       - omschrijving van werkzaamheden die werknemer heeft verricht
                                           - periode vandienstverband
               met op verzoek      - wijze waarop werk is gedaan ( goed of slecht )
                                           -  reden voor ontslag
meerderjarig                          iedereen vanaf 18 jaar
minderjarig                            - iedereen onder 18 jaar
                                            - behalve wie met toestemming is getrouwd
handelingsbekwaam                wordt verondersteld eigen beslissingen te nemen en zelf
                                             verantwoordelijk   en aansprakelijk te zijn voor zijn daden
                            -               iedereen die meerderjarig is, behalve mensen die door de rechter
                                            onder curatele zijn geplaatst
volledige leerplicht                   5 dagen per week naar school,
                                             van 4 tot 16 jaar
partiele leerplicht                     2 dagen per week naar school
                                              van 16 tot 18 jaar
bureau voor externe personeelswerving   zorgt voor andere organisatie voor werving van
                                             personeel
                                             (zorgt voor personeelsadvertenties , initiatief ligt bij sollicitant)
headhunter                            zorgt voor andere organisaties voor werving van personeel
                                            ( via advertenties of persoonlijke benadering, initiatief kan liggen bij
                                           de sollicitant die zich aanmeldt, maar headhunter kan ook
                                            werknemers van andere organisaties benaderen of ze voelen voor
                                            een overstap )
werving                                 vinden van potentieel personeel
selectie                                  kiezen van de meest geschikte kandidaat
curriculum vitae                      "levensbeschrijving" : lijst met persoonlijk gegevens en gegevens
                                             over opleiding, ervaring en arbeidsverleden
psychotechnisch onderzoek     extern bureau onderzoekt of kandidaat psychisch geschikt is
                                              voor functie ( duur dus alleen zinnig als je beter betaalde mensen zoekt)
vaardigheidsproef                    laat kandidaat voordoen of hij in staat is zijn werk uit te voeren
                                             (meestal bij geoefend werk )
geschoold werk                    - heb je opleiding en diploma voor nodig,
                                           - men vraagt diploma's en CV
geoefend werk                      - heb je veel oefening voor nodig
                                           - men vraagt vaak vaardigheidstest en CV
ongeoefend werk                  - werk dat iedereen zonder opleiding of ervaring
                                             in korte tijd kan doen
                                           - men vraagt meestal geen papieren

vragen in sollicitatiegesprek   - opleiding, vakkennis en ervaring van de sollicitant
                                           - persoonlijkheid van de sollicitant
                                           - opvattingen van de sollicitant
        verboden vragen :          - gezondheid
                                           - geloof
                                           - sexuele aard
loonsubsidie                         de overheid betaald een deel van het loon
                                           ( meestal om moeilijk plaatsbare / langdurig werkelozen
                                           aan een baan te helpen
JWG                                     jeugd-werk-garantieplan, werkervaringsplaatsen tot 23 j oud
                                             jongeren die langer dan 1 jaar werkeloos zijn, krijgen tijdelijk
                                             een  gesubsidieerde baan
Melkertbaan                            werkervaringsplaatsen voor 23 en ouder,
                                             tijdelijke banen voor minimumloon waarvoor de overheid
                                             ( een  deel van ) het loon betaalt
functioneringsgesprek         -    gesprek tussen medewerker en directe chef
                                        -     minstens 1 maal per jaar
                                        -     tweezijdig ( beide mogen zeggen wat ze niet/wel
                                              goed vinden gaan
                                        -     gericht op de toekomst
                                        -     (ondertekend)verslag nodig als je er later naar wil verwijzen
beoordelingsgesprek          -   gesprek tussen medewerker en directe chef of hoger
                                       -    eenzijdig
                                       -     gericht op het verleden
                                      -     moet(ondertekend ) verslag van gemaakt
omscholing                             nieuw vak leren
bijscholing                              meer leren over je oude vak
Wet Gelijke behandeling          discriminatie op het werk mag niet,
                                            ( dus bijvoorbeeld advertentie waarin je alleen
                                                 mannen of geen allochtonen of geen protestanten vraagt,
                                              zijn verboden )
positieve discriminatie              expres groepen voortrekken die in de maatschappij op
                                              achterstand staan ( bijv bij gelijke geschiktheid liever een vrouw )
discrimineren                           onderscheid maken in behandeling vanpersonen, afhankelijk van
                                              hun ras, kleur, godsdienst, leeftijd, sexuele geaardheid

kleinbedrijf                               onderneming met minder dan 30 werknemers
middenbedrijf                           onderneming met meer dan 30 maar minder dan 100 werknemers
grootbedrijf                               onderneming met 100 of meer werknemers
groothandel                              bedrijf dat alleen aan andere bedrijven verkoopt
detailhandel                              bedrijf dat ( ook) aan gezinnen verkoopt
WOR                                        Wet op de OndernemingsRaad
                                               elk bedrijf met 35 of meer werknemers  moet een OR hebben
WMR                                       wet op de medezeggenschapraad, ORwet voor scholen
MR                                           OR voor scholen
rechten van OR                 -        vergaderrecht
                                       -        informatierecht
                                       -        adviesrecht
                                       -        instemmingsrecht
vergaderrecht                        onderneming moet zijn werknemers in staat stellen een
                                           OR te kiezen en de gekozen leden in de baas zijn tijd laten
                                           vergaderen,  bedrijf zorgt voor privacy en vergaderruimte
informatierecht                      OR heeft het recht alle informatie van het bedrijf op te vragen en
                                             in te zien, die ze voor hun werk nodig hebben
adviesrecht                           voor sommige soorten beslissingen : een directieplan mag
                                           niet zonder meer doorgevoerd, eerst moet de OR advies
                                            voor of tegen gegeven hebben ( en als ze tegen zijn, gaat
                                            het dus gewoon door )
instemmingsrecht                  voor enkele soorten beslissingen die het personeel direct
                                            aangaan, mag een directieplan alleen doorgaan als
                                            de OR het goedvindt